**** Clavis start verhuur nieuwbouw Lievenspolder in Terneuzen op 26 maart a.s. Meer informatie vindt u hier

 ****

**** Woongoed Middelburg, l'escaut woonservice en Zeeuwland voeren volgordebepaling "Loting" in. Meer informatie vindt u hier ****

 

Privacy


Privacy

Bescherming van uw privacy

 

ZuidWestWonen respecteert uw privacy

Zuidwestwonen.nl hecht er grote waarde aan dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Zuidwestwonen.nl vraagt daarom alleen naar uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van huurovereenkomsten en het voldoen aan wet- en regelgeving. Verder verwerken wij persoonsgegevens ter voorkoming of bestrijding van fraude en/of betalingsachterstand of overlast. Wij verwerken in voorkomende gevallen steeds slechts die persoonsgegevens die daarvoor nodig zijn. Met andere woorden we zorgen ervoor dat voor elk soort verwerking, of het nu gaat om de uitvoering van een overeenkomst of om fraudebestrijding, alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Verder geldt dat iedere verwerking in overeenstemming is met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt.

 

Uw rechten

            Inzage/kopie

Vraagt u zich af of Zuidwestwonen ook persoonlijke informatie over u heeft en welke informatie dat dan is? U kunt deze vragen op ieder moment aan Zuidwestwonen voorleggen via het e-mailadres infozuidwestwonennl. Zuidwestwonen zal u deze informatie binnen vier weken na ontvangst van het verzoek verstrekken.

 

            Correctie

Zijn de gegevens die u aan Zuidwestwonen ter beschikking heeft gesteld veranderd? Of blijkt, nadat Zuidwestwonen u informatie heeft verstrekt, dat bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zijn? Geeft u dit dan door via infozuidwestwonennl. Zuidwestwonen zal de benodigde correcties binnen vier weken na ontvangst van het bericht doorvoeren en u daarover informeren.

 

            Verwijdering

Heeft u gegevens aan Zuidwestwonen verstrekt waarvan u wilt dat Zuidwestwonen deze verwijdert? Dan kunt u daartoe een verzoek doen via infozuidwestwonennl. Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek ontvangt u bericht van Zuidwestwonen omtrent het al dan niet verwijderen van gegevens. Zuidwestwonen behoudt zich het recht voor een verzoek tot verwijdering te weigeren.

 

Wat verwachten wij van u?

U verbindt zich ertoe dat de door u aan Zuidwestwonen verstrekte informatie kloppend is. U vrijwaart Zuidwestwonen voor het geval zij wordt aangesproken door een derde dat deze informatie niet kloppend blijkt te zijn.