Zuidwestwonen respecteert en beschermt uw privacy!

Lees hier meer over ons privacystatement


Privacy


Privacy

 

Zuidwestwonen respecteert en beschermt uw privacy!

Zuidwestwonen.nl respecteert de privacy van haar woningzoekenden en andere betrokkenen. Voor een optimale dienstverlening ontkomt Zuidwestwonen.nl er echter niet aan om persoonsgegevens te verwerken. Zuidwestwonen.nl beoogt dit echter tot een minimum te beperken en heeft de bescherming van privacy en verantwoorde omgang met persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. Dit komt terug in de volgende door ons gehanteerde uitgangspunten:

 

1.    Zuidwestwonen.nl gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens

Dat betekent onder andere dat de gegevens alleen verwerkt worden voor het doel waarvoor ze zijn verkregen, dat er niet meer gegevens gebruikt worden dan noodzakelijk en dat alle gegevens vertrouwelijk behandeld worden.

 

2.    Zuidwestwonen.nl neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens te beveiligen

Beveiliging van gegevens heeft bij Zuidwestwonen.nl hoge prioriteit. Daartoe worden passende technische en organisatorische maatregelen doorgevoerd.

 

3.    Zuidwestwonen.nl houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming

De AVG is Europese regelgeving, waarin de kaders gegeven zijn over de persoonsgegevens die verwerkt mogen worden en aan welke eisen een organisatie moet voldoen.

 

Welke gegevens verzamelt en gebruikt Zuidwestwonen.nl?

Zuidwestwonen.nl verwerkt uitsluitend gegevens als hier één van de grondslagen van de AVG op van toepassing is (wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst, vitaal belang, een gerechtvaardigd belang bij Zuidwestwonen.nl of nadat toestemming verkregen is). Daarnaast moet er een specifiek doel zijn voor de gegevensverwerking, zoals:

 

1)    Huur en verhuur

Hierbij valt te denken aan het aangaan van een huurovereenkomst.

 

2)    Sociaal beheer

Het gaat hier om het opslaan en (waar noodzakelijk) delen van informatie over woonomstandigheden en woonfraude. Zuidwestwonen.nl hanteert hiervoor een (bij de Autoriteit Persoonsgegevens geregistreerde) signaleringslijst. Meer informatie hierover vindt u in de “Spelregels”(spelregel 17).

 

3)    Wet- en regelgeving

Soms is Zuidwestwonen.nl wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens vast te leggen. Te denken valt aan inkomensgegevens in verband met de regels van passend toewijzen of een wettelijke bewaarplicht.

 

Zuidwestwonen.nl streeft er daarbij naar om de te gebruiken en gebruikte gegevens zoveel mogelijk te beperken. Noodzakelijke persoonsgegevens voor de dienstverlening zijn echter in ieder geval:

1)    Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres;

2)    Geboortedatum en –plaats;

3)    Huishoudgrootte;

4)    Financiële gegevens, zoals een bankrekeningnummer en inkomensgegevens;

5)    Gegevens over de woonhistorie, zoals huurachterstand en overlast veroorzakend gedrag.

 

Verstrekking aan derden

Zuidwestwonen.nl deelt nooit zomaar gegevens met andere partijen. Wordt daar wel toe overgegaan, dan gelden er strikte regels. Een voorbeeld waarin wel gegevens verstrekt kunnen worden is wanneer een verzoek tot voorrang van de woningzoekende conform de spelregels wordt voorgelegd aan een onafhankelijk adviseur. Daarnaast is de situatie denkbaar dat Zuidwestwonen.nl wettelijk verplicht is om persoonsgegevens door te zetten, bijvoorbeeld aan de politie in geval van een strafrechtelijke onderzoek. In alle situaties gaat Zuidwestwonen.nl uiterst zorgvuldig om met het verstrekken van persoonsgegevens en zorgt ervoor dat dit binnen de wettelijke kaders plaatsvindt. Dat betekent onder meer dat het niet meer gegevens zal betreffen dan strikt noodzakelijk en er altijd een grondslag en doel voor de verstrekking aanwezig zullen zijn.

 

Bewaartermijnen

Zuidwestwonen.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de werkzaamheden. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, hangt af van het soort gegevens. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens verwijderd, zowel digitaal als op papier. Zuidwestwonen.nl vindt het belangrijk dat deze verwijdering met grote zorg gebeurt. Desondanks kan het zijn dat er in het verleden gegevens in het archief terecht zijn gekomen die daar niet (meer) horen. Zuidwestwonen.nl doet haar best om deze gegevens zoveel mogelijk te verwijderen, waar nodig via natuurlijk verloop.

 

Uw rechten

Bij vragen, opmerkingen en/of klachten over de verwerking van persoonsgegevens of deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met Zuidwestwonen.nl via info@zuidwestwonen.nl. Daarnaast kunt u via dit e-mailadres een beroep doen op de aan u toekomende rechten:

 

1)    Het recht op inzage, afschrift en dataportabiliteit

U heeft het recht uw eigen persoonsgegevens die bij Zuidwestwonen.nl bekend zijn op te vragen, na te vragen voor welke doelen deze gebruikt worden en met wie zij worden gedeeld. U heeft ook het recht om hier een afschrift van te ontvangen. Mochten er gegevens van derden zijn opgenomen in uw dossier, dan worden deze afgeschermd. Dataportabiliteit houdt in dat Zuidwestwonen.nl onder omstandigheden de bewust door u verstrekte en daarvan afgeleide gegevens aan u verstrekt in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat, zodat u deze gegevens ook kunt hergebruiken.

 

2)    Het recht op correctie

Zijn de gegevens die u aan Zuidwestwonen.nl beschikbaar stelde veranderd, onjuist of onvolledig, dan komt u het recht op correctie toe. Op uw verzoek verbeteren wij de gegevens of doen wij aanvullingen.

 

3)    Het recht op verwijdering

U heeft het recht om Zuidwestwonen.nl te verzoeken gegevens van u te verwijderen. Dit verzoek hoeft echter niet altijd ingewilligd te worden. Als Zuidwestwonen.nl daar niet toe over gaat, zullen wij u informeren over de reden(en) waarom de verwijdering niet wordt uitgevoerd.

 

4)    Het recht op verzet

U kunt zich verzetten tegen een bepaalde verwerking van uw gegevens of de verstrekking daarvan aan een andere partij. Daartoe moet u echter wel zwaarwegende persoonlijke omstandigheden aanvoeren.

 

Als  Zuidwestwonen.nl een verzoek met een beroep op één van deze rechten ontvangt, dan wordt deze binnen vier weken behandeld. Mocht uw verzoek niet (volledig) ingewilligd worden, dan informeert Zuidwestwonen.nl u over de redenen daartoe.

 

Wat wordt er van u verwacht?

U verbindt zich ertoe dat de door u aan Zuidwestwonen.nl verstrekte informatie kloppend is. U vrijwaart Zuidwestwonen.nl voor het geval zij wordt aangesproken door een derde dat deze informatie niet kloppend blijkt te zijn.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Zuidwestwonen.nl behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Om goed op de hoogte te blijven van de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, raden we u aan om zo nu en dan deze verklaring door te nemen.