0000

Disclaimer

DISCLAIMER

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van strijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten via de website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Zuidwestwonen neemt de grootst mogelijke aandacht en zorg in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Desondanks is het mogelijk dat er eventuele fouten en/of onvolkomenheden op de website voorkomen. Wanneer u iets tegenkomt dat in uw ogen niet correct is, dan kunt u dit kenbaar maken via infozuidwestwonennl. Wij stellen uw reactie op prijs. Zuidwestwonen garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Zuidwestwonen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die hierdoor ontstaat en/of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie afkomstig van de website. Maakt u gebruik van de taaloptie op deze website, dan vertaalt Google Translate de teksten. Wellicht dat de teksten daardoor soms een andere betekenis krijgen dan bedoeld.

Wijzigingen
Zuidwestwonen behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Informatie, producten en diensten van derden
Wanneer Zuidwestwonen links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Zuidwestwonen worden aanbevolen. Zuidwestwonen aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze websites. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Zuidwestwonen niet beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Zuidwestwonen behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zuidwestwonen of de rechtmatige toestemming van rechthebbende. De informatie op de website mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor eigen persoonlijk gebruik.

E-mail
De inhoud van het e-mailverkeer van Zuidwestwonen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en is strikt vertrouwelijk. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit per ommegaande aan afzender te melden en het bericht met eventuele bijlagen te verwijderen. Indien u niet de geadresseerde bent, is elke openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of ander gebruik ten strengste verboden. Voor meer informatie kunt u terecht op www.zuidwestwonen.nl.

Zuidwestwonen is niet aansprakelijk voor een onjuiste, onvolledige of ontijdige verzending of ontvangst van e-mailberichten, hieruit voortvloeiende schade, voor de gevolgen van het onderscheppen of oneigenlijk gebruik van een e-mailbericht door onbevoegde derden of de eventuele aanwezigheid van virussen. Standpunten en meningen die in een e-mailbericht worden geuit, vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs die van Zuidwestwonen.

Andere gegevens dan persoonsgegevens verstrekken

Door gegevens te verstrekken aan Zuidwestwonen, per telefoon, e-mail of de website www.zuidwestwonen.nl, stemt u ermee in dat:

1)    De gegevens geen elementen bevatten die onwettelijk zijn of anderszins ongeschikt zijn voor publicatie;

2)    U alle redelijke inspanningen zal gebruiken om enige virussen en andere contaminerende of vernietigende onderdelen te scannen en te verwijderen alvorens enige gegevens te bezorgen;

3)    U eigenaar bent van de gegevens of het onbeperkte recht heeft om ze aan Zuidwestwonen te bezorgen, waarbij Zuidwestwonen gerechtigd is om de gegevens gratis te publiceren en/of de gegevens of enige daarin beschreven concepten in de producten te verwerken zonder verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid;

4)    U zich ertoe verbindt geen actie tegen Zuidwestwonen te ondernemen m.b.t. gegevens welke u bezorgt en u verbindt zich er tevens toe Zuidwestwonen te vrijwaren indien enige derde actie onderneemt m.b.t. de gegevens die u bezorgt;

5)    Zuidwestwonen herziet niet de inhoud, geplaatst door gebruikers op haar site (en kan zulks niet doen) en is niet verantwoordelijk voor zulke inhoud. Zuidwestwonen mag op elk ogenblik, naar eigen discretie, enige inhoud geplaatst door gebruikers verwijderen.

Lees ook: Privacyverklaring

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.