0000

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Zuidwestwonen respecteert en beschermt uw privacy!

Zuidwestwonen is geen zelfstandige organisatie, maar een IT-platform waarin meerdere corporaties samenwerken. De daarin opgenomen gegevens behoren dan ook aan de corporaties gezamenlijk toe. De corporaties, hierna: Zuidwestwonen, respecteren de privacy van hun woningzoekenden en andere betrokkenen. Ter borging daarvan is daarom een convenant gegevensuitwisseling tussen hen gesloten. Voor een optimale dienstverlening ontkomt Zuidwestwonen er niet aan om persoonsgegevens te verwerken. Zuidwestwonen beoogt dit echter tot een minimum te beperken en heeft de bescherming van privacy en verantwoorde omgang met persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. Dit komt terug in de volgende door ons gehanteerde uitgangspunten:

Zuidwestwonen gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens
Dat betekent onder andere, dat de gegevens alleen verwerkt worden voor het doel waarvoor ze zijn verkregen, dat er niet meer gegevens gebruikt worden dan noodzakelijk en dat alle gegevens vertrouwelijk behandeld worden.

Zuidwestwonen neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens te beveiligen
Beveiliging van gegevens heeft bij Zuidwestwonen hoge prioriteit. Daartoe worden passende technische en organisatorische maatregelen doorgevoerd.

Zuidwestwonen houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming
De AVG is Europese regelgeving waarin de kaders gegeven zijn over de persoonsgegevens die verwerkt mogen worden en aan welke eisen een organisatie moet voldoen.

Welke gegevens verzamelt en gebruikt Zuidwestwonen?
Zuidwestwonen verwerkt uitsluitend gegevens als hier één van de grondslagen van de AVG op van toepassing is (wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst, vitaal belang, een gerechtvaardigd belang bij Zuidwestwonen of nadat toestemming verkregen is). Daarnaast moet er een specifiek doel zijn voor de gegevensverwerking te weten:

1)    Huur en verhuur
Hierbij valt te denken aan het aangaan van een huurovereenkomst.

2)    Sociaal beheer
Het gaat hier om het opslaan en (waar noodzakelijk) delen van informatie over woonomstandigheden en woonfraude. Zuidwestwonen hanteert hiervoor een (bij de Autoriteit Persoonsgegevens geregistreerde) signaleringslijst. In geval van woonfraude, zoals gedefinieerd in de spelregels, mogen de deelnemende corporaties gebruik maken van de gegevens uit Zuidwestwonen ten behoeve van het voeren van gerechtelijke procedure.Meer informatie hierover vindt u in de “Spelregels”(spelregel 17).

3)    Wet- en regelgeving
Soms is Zuidwestwonen wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens vast te leggen. Te denken valt aan inkomensgegevens in verband met de regels van passend toewijzen of een wettelijke bewaarplicht.

Zuidwestwonen streeft er daarbij naar om de te gebruiken en gebruikte gegevens zoveel mogelijk te beperken. Noodzakelijke persoonsgegevens voor de dienstverlening zijn echter in ieder geval:

1)    Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres;
2)    Geboortedatum en –plaats;
3)    Huishoudgrootte;
4)    Financiële gegevens, zoals een bankrekeningnummer en inkomensgegevens;
5)    Gegevens over de woonhistorie, zoals huurachterstand en overlast veroorzakend gedrag.

Verstrekking aan derden
Zuidwestwonen deelt nooit zomaar gegevens met andere partijen. Wordt daar wel toe overgegaan, dan gelden er strikte regels. Een voorbeeld waarin wel gegevens verstrekt kunnen worden is wanneer een verzoek tot voorrang van de woningzoekende conform de spelregels wordt voorgelegd aan een onafhankelijk adviseur. Daarnaast is de situatie denkbaar dat Zuidwestwonen wettelijk verplicht is om persoonsgegevens door te zetten, bijvoorbeeld aan de politie in geval van een strafrechtelijke onderzoek. In alle situaties gaat Zuidwestwonen uiterst zorgvuldig om met het verstrekken van persoonsgegevens en zorgt ervoor dat dit binnen de wettelijke kaders plaatsvindt. Dat betekent onder meer dat het niet meer gegevens zal betreffen dan strikt noodzakelijk en er altijd een grondslag en doel voor de verstrekking aanwezig zullen zijn.

Bewaartermijnen
Zuidwestwonen bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de werkzaamheden. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, hangt af van het soort gegevens. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens verwijderd, zowel digitaal als op papier. Zuidwestwonen vindt het belangrijk dat deze verwijdering met grote zorg gebeurt. Desondanks kan het zijn dat er in het verleden gegevens in het archief terecht zijn gekomen die daar niet (meer) horen. Zuidwestwonen doet haar best om deze gegevens zoveel mogelijk te verwijderen, waar nodig via natuurlijk verloop.

Uw rechten
Bij vragen, opmerkingen en/of klachten over de verwerking van persoonsgegevens of deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met Zuidwestwonen via infozuidwestwonennl. Daarnaast kunt u via dit e-mailadres een beroep doen op de aan u toekomende rechten:

1)    Het recht op inzage, afschrift en dataportabiliteit
U heeft het recht uw eigen persoonsgegevens die bij Zuidwestwonen bekend zijn op te vragen, na te vragen voor welke doelen deze gebruikt worden en met wie zij worden gedeeld. U heeft ook het recht om hier een afschrift van te ontvangen. Mochten er gegevens van derden zijn opgenomen in uw dossier, dan worden deze afgeschermd. Dataportabiliteit houdt in dat Zuidwestwonen onder omstandigheden de bewust door u verstrekte en daarvan afgeleide gegevens aan u verstrekt in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat, zodat u deze gegevens ook kunt hergebruiken.

2)    Het recht op correctie
Zijn de gegevens die u aan Zuidwestwonen beschikbaar stelde veranderd, onjuist of onvolledig, dan komt u het recht op correctie toe. Op uw verzoek verbeteren wij de gegevens of doen wij aanvullingen.

3)    Het recht op verwijdering
U heeft het recht om Zuidwestwonen te verzoeken gegevens van u te verwijderen. Dit verzoek hoeft echter niet altijd ingewilligd te worden. Als Zuidwestwonen daar niet toe over gaat, zullen wij u informeren over de reden(en) waarom de verwijdering niet wordt uitgevoerd.

4)    Het recht op verzet
U kunt zich verzetten tegen een bepaalde verwerking van uw gegevens of de verstrekking daarvan aan een andere partij. Daartoe moet u echter wel zwaarwegende persoonlijke omstandigheden aanvoeren.

Als  Zuidwestwonen een verzoek met een beroep op één van deze rechten ontvangt, dan wordt deze binnen vier weken behandeld. Mocht uw verzoek niet (volledig) ingewilligd worden, dan informeert Zuidwestwonen u over de redenen daartoe.

Wat wordt er van u verwacht?
U verbindt zich ertoe dat de door u aan Zuidwestwonen verstrekte informatie kloppend is. U vrijwaart Zuidwestwonen voor het geval zij wordt aangesproken door een derde dat deze informatie niet kloppend blijkt te zijn.

Wijzigingen privacyverklaring
Zuidwestwonen behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Om goed op de hoogte te blijven van de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, raden we u aan om zo nu en dan deze verklaring door te nemen.

 

COOKIES
Zuidwestwonen maakt bij het aanbieden van diensten op de website gebruik van cookies voor het leveren van een betere beleving, gebruikerservaring en volledige werking van de website. Deze cookies worden gebruikt om de website van Zuidwestwonen beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Functionele cookies
Zuidwestwonen maakt gebruik van functionele cookies om haar website goed te laten functioneren en bijvoorbeeld het navigeren en inloggen daarop te vergemakkelijken.

Analytische cookies
Zuidwestwonen gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren. Zo kan bijvoorbeeld bijgehouden worden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat inzichtelijk is welke (onderdelen) van de website populair zijn.

Zuidwestwonen vraagt uw toestemming voor het gebruik van deze cookies als u op de website komt. Het is daarnaast ook mogelijk om via de instellingen van de internetbrowser op uw computer geplaatste cookies te verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies te weigeren. De manier waarop verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser. Het weigeren van analytische cookies doet geen afbreuk aan het gebruik van de site van Zuidwestwonen. 

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Tracking cookies
Zuidwestwonen maakt geen gebruik van tracking cookies.